Skip to content

งานวิจัยถั่งเช่ากับโรคมะเร็ง

ถั่งเช่ามีการวิจัยให้คนไข้ทานถั่งเช่าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคตับ จำนวน 101 คน (ชาย 67 และหญิง 34 คน) อายุเฉลี่ย 67.2±8.8 ปี เป็นระยะเวลา 0.8-100.8 เดือน (เฉลี่ย 13.4 เดือน) ซึ่งใน คนไข้เหล่านี้พบว่าเป็นโรคตับแข็ง 84%, hepatitis C 63%, hepatitis B 18%, โรคมะเร็งตับ 9% ซึ่งบางคนก็เป็น 2-3 โรคร่วมกัน ผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของถั่งเช่า มีอายุยืนยาวกว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับประทานถั่งเช่า ผลว่าไม่มีผลข้างเคียง และยังเพิ่มความสามารถ ในการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันได้ดีกว่าอีกด้วย (อ้างอิง 1)

นอกจากนี้ นักวิจัย Chen และคณะ (2010) ได้ศึกษาความสามารถของสาร cordycepin ที่สกัดจากถั่งเช่าในการเหนี่ยวนำทำให้เซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ตาย (CGTH W-2) ซึ่งผลค้นพบว่าเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ลดความสามารถในการมีชีวิตต่อไปและตายในที่สุด ไม่กลายเป็นเนื้อร้าย (อ้างอิง 2 )นักวิจัยYoshikawa และคณะ (2007) ได้ศึกษาศักยภาพของสาร cordycepin จากถั่งเช่าในการยับยั้งเซลล์ตั้งต้นของมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ (promyelocytic leukaemia) (HL 60) ไม่ให้สามารถเจริญเติบโตได้ (อ้างอิง 3)

(1) Niwa Y, Matsuura H, Murakami M, Sato J, Hirai K, Sumi H. (2013). Evidence that Naturopathic Therapy including Cordyceps sinensis Prolongs Survival of Patients with Hepatocellular Carcinoma. Integr Cancer Ther. 12(1): 50-68.

Chen Y, Chen YC, Lin YT, Huang SH, Wang SM.(2010). Cordycepin induces apoptosis of CGTH W-2 thyroid carcinoma cells through the calcium-calpain-caspase 7-PARP pathway. J Agric Food Chem. 58(22): 11645-11652.

Yoshikawa N, Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S, Shinozuka K, Kunitoma M. (2007). Cordycepin and Cordyceps sinensis reduce the growth of the human promyelocytic leukaemia cells through the Wnt signaling pathway. Clin Exp Pharmacol Physiol. 34: S61-S63.]