Skip to content

โรคและอัตราการตายของคนไทย

   ปัจจุบันนี้ คนไทยเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังมากขึ้นทั้งนี้มากกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยด้วยซ้ำ ซึ่งข้อมูลนี้ ได้รับการเผยแพร่มาจากองค์การอนามัยโลกที่กล่าวว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากโรคภัยใครเจ็บและโรคเรื่อรังสูงขึ้น โดยในอีกประมาณห้าปีข้างหน้าการเจ็บป่วยด้วยโรคและโรคเรื้อรังจะทำให้มนุษย์เสียชีวิตในถึงเกือบ 75% เลยทีเดียว เหตุผลที่เป็นเช่นนี้คนอาจจะเข้าใจผิดคิดไปว่าเราได้รับเชื้อโรคหรือไปติดเชื้อโรคจากแหล่งไหนมาทำให้คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เหตุผลสำคัญจริงๆ นั้นมาจากวัฒนธรรมการกินการบริโภคและความเป็นอยู่ของคน ได้เปลี่ยนแปลงไป จากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการกินการบริโภคสิ่งต่างๆ จากต่างชาติทำให้พันธุกรรมของเราได้เปลี่ยนไปและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ซึ่งมีสถิติตัวอย่าง ในปี 2553 ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 58,000 คนจากผู้ที่เข้ารักษากว่า 270,000 คน ซึ่งนี่ยังไม่นับรวมโรคอื่นๆที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง ฯลฯ ทั้งนี้ตัวเลขที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวเลขผู้ที่รู้ตัวว่าตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยแต่ยังไม่นับรวมถึงผู้ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ข้อมูลที่น่าสนใจทำให้เราต้องกลับมามองและตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคการอยู่ของเราว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไปกว่า 50% จะมีโรคประจำตัวอย่างน้อยประมาณหนึ่งโรค และแนวโน้มอายุของผู้ป่วยก็จะลดลงเรื่อยๆจากพฤติกรรมตามที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะทุกคนก็สามารถเป็นโรคนี้ได้แล้ว

ท้ายนี้ เราควรตระหนักว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันตัวเองการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกาย การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารทุกอย่างที่จะบริโภคเข้าไปด้วยความใส่ใจและระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นพืชผัก เนื้อสัตว์หรือ อาหารเสริม อาทิ ในปัจจุบันนี้เห็ดในตระกูลต่างๆยังได้รับความนิยมและได้รับความเชื่อว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้ เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดถั่งเช่า เห็ดหอม หรือเห็ดชนิดอื่นๆ อีกมากที่ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เมื่อประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายอย่างอื่นๆประกอบกับการที่เราดูแลตนเองอย่างดีจะช่วยทำให้โอกาสในการมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆลดน้อยลง